Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Sumárne prehľady za počítače (po WIN7/2008) v sieti LAN

IBM ponúka aj podrobný prehľad prenosových rýchlostí ako aj prenesené dáta za zvolenú sieť. Začnite kliknutím na detekovanú sieť (nemusí byť akceptovaná) v topológii siete. V pravej časti obrazovky sa automaticky vykreslia priebehy prenosových rýchlostí za posledné dve hodiny, štandardne download a upload za všetky počítače nachádzajúce sa v danej sieti. Každý počítač ma pridelenú vlastnú farbu v grafe. Podľa potreby sa dá zmeniť časový interval zobrazenia rýchlostí v hornej časti obrazovky priamym zvolením si požadovaného dátumu alebo v dolnej časti kliknutím na šípky. Po kliknutí na ľubovoľnú bodku v grafe alebo vybraním zobrazenia Stĺpcový graf sa zobrazí prehľadný stĺpcový graf, ktorý popisuje prenosové rýchlosti jednotlivých počítačov, za sledované časové obdobie. Pre percentuálne zobrazenie prenosových rýchlostí jednotlivých počítačov v danej sieti zvolíte zobrazenie Koláčový graf. Zobrazené priebehy sa dajú vyexportovať kliknutím na ikony v pravej hornej časti do .png alebo do známeho excelovského .xls formátu.

Zobrazenie prenosových rýchlostí pre počítače v konkrétnej sieti

Obrázok: Zobrazenie prenosových rýchlostí pre počítače v konkrétnej sieti

Zobrazenie stĺpcového grafu prenosových rýchlostí pre počítače v konkrétnej sieti

Obrázok: Zobrazenie stĺpcového grafu prenosových rýchlostí pre počítače v konkrétnej sieti

Zobrazenie koláčového grafu prenosových rýchlostí pre počítače v konkrétnej sieti

Obrázok: Zobrazenie koláčového grafu prenosových rýchlostí pre počítače v konkrétnej sieti

Prehľad o prenesených dátach za celú sieť získate obdobne ako v pri zobrazení prenosových rýchlostí kliknutím na detekovanú sieť v topológii siete a zvolíte v ľavej časti obrazovky záložku Prenesené dáta. Predvolene sa zobrazí stĺpcový graf s počítačmi zvolenej siete, kde je aj zobrazený objem prenesených dát za posledné dve hodiny. Zmenu časového intervalu, vypnutie alebo zapnutie zobrazenia Downloadu, Uploadu, Unknown ako aj kritérium pre zobrazenie grafu sa nastaví v hornej časti okna. Zobrazené grafy sa vyexportujú stlačením ikoniek do .png alebo .xls formátu. Unknown je nerozpoznateľný prenos, ktorý vzniká, ak žiadosť o prenos príde z vonku. Ako príklad z inej siete bol prístup na disk a kopírovali sa údaje. Tiež sú tam zahrnuté prenosy maskovaných procesov. V reálnom čase nie je možné poslať všetky údaje o prenose. Vieme zistiť celkový prenos. Rozdiel medzi celkovým prenosom a prenosom v reálnom čase je korekcia. Korekcia sa minimalizuje po získaní reportov, ktoré chodia v oneskorení niekoľko hodín.

Zobrazenie grafu prenesených dát pre celú sieť

Obrázok: Zobrazenie grafu prenesených dát pre celú sieť

V časti reporty viete zobraziť informácie o množstve prenesených dát za celú sieť alebo konkrétny počítač v potrebnom časovom intervale. Ako prvé zvolíte „Vstupný objekt“, kde zvolíme sledovanie za celú sieť alebo vybraný počítač, v „Časových intervaloch“ máte na výber zobraziť údaje v tvare od-do pre konkrétne dátumy alebo celé mesiace. Výstup je buď zobrazenie do grafu s možnosťou uloženia do .png formátu alebo priamo do .xls formátu.

Vstup do reportov, voľba reportu

Obrázok: Vstup do reportov, voľba reportu

Na nasledujúcom okne, po zvolení obdobia si v spodnej časti zvolíte typ požadovaného výstupu (graf, xls...)

Zobrazenie reportu pre konkrétnu sieť

Obrázok: Zobrazenie reportu pre konkrétnu sieť

Grafický výstup za celú sieť je znázornený na nasledujúcom obrázku.

Grafický výstup celkového prenosu dát za dva mesiace

Obrázok: Grafický výstup celkového prenosu dát za dva mesiace

 

Obrázky: 
Zobrazenie prenosových rýchlostí pre počítače v konkrétnej sietiZobrazenie stĺpcového grafu prenosových rýchlostí pre počítače v konkrétnej sietiZobrazenie koláčového grafu prenosových rýchlostí pre počítače v konkrétnej sietiZobrazenie grafu prenesených dát pre celú sieťVstup do reportov, voľba reportuZobrazenie reportu pre konkrétnu sieťGrafický výstup celkového prenosu dát za dva mesiace